Hoďte starosti s úklidem za hlavu...

Etický kodex

Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy pracovníků firmy Elka clean,s. r. o. ke klientům a zájemcům o její služby, dále ke spolupracovníkům, k zaměstnavateli, objednatelům i k veřejnosti.

Všichni pracovníci firmy Elka clean, s. r. o. chtějí vykonávat svou práci podle zásad dobré a kvalitní služby.

Etický kodex je deklarací toho, co je veřejnost oprávněna od pracovníků firmy očekávat.

Etický kodex je pro klienty, pracovníky i veřejnost zveřejněn na internetových stránkách firmy Elka clean, s. r. o.

Obsah:

Článek 1. Obecné principy

Článek 2. Obecné principy výkonu profese

Článek 3. Závěrečná ustanovení

Platnost: od 1. 1. 2018

Zpracovala: Lenka Knotková - jednatelka firmy

Schválila: Lenka Knotková - jednatelka firmy

Článek 1. Obecné principy

1.1. Dodržování základních lidských a občanských práv a svobod zakotvených v Ústavě ČR a

Listině základních práv, které vyplývají z mezinárodních smluv.

1.2. Dodržování zákonů, právních předpisů, vnitrofiremních pravidel a vyvozování důsledků za jejich porušování.

1.3. Předcházení a bránění jakémukoliv poškození zdraví a majetku klientů.

1.4. Předcházení a bránění poškozování dobrého jména firmy, jejích pracovníků, ale i objednatelů.

1.5. Ochrana osobních dat a informací vůči nepovolaným osobám.

1.6. Ochrana soukromí klientů, mlčenlivost o osobních a majetkových poměrech.

Článek 2. Obecné principy výkonu profese

2.1. Odpovědnost za kvalitu práce a dodržování principů udržování pořádku a čistoty

2.2. Iniciativa, vstřícnost a ochota, aktivita a trvalé zlepšování

2.3. Předcházení úrazům a nemocem z povolání.

2.4. Snaha o dobré jméno firmy: snaha vyvarovat se nedostatků, snaha dobře prezentovat firmu vůči veřejnosti, snaha o zvyšování úrovně a kvality poskytovaných služeb.

2.5. Vytváření dobré atmosféry: kolegialita, podpora spolupráce, snaha o překonávání

rozporů, kultivovanost jejich řešení, korektnost, objektivnost a slušnost.

2.6. Dodržování tohoto Etického kodexu.

Článek 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Nedodržování zásad, formulovaných v Etickém kodexu pracovníka firmy je neslučitelné s výkonem jakékoliv profese v Elka clean, s. r. o.